รูป

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ข้อบังคับ หมวดที่ 7 บทเฉพาะกาล

     ข้อที่ 41. ข้อบังคับฉบับนี้ให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นต้นไป
     ข้อที่ 42. เมื่อสมาคมได้อนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการแล้ว ให้ถือว่าผู้เริ่มก่อการเป็นสมาชิกสามัญ และสมาชิกภาพของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเริ่มตั้งแต่วันจดทะเบียนเป็นต้นไป
     ข้อที่ 43. ให้คณะกรรมการผู้เริ่มก่อตั้งสมาคมฯ อยู่ในวาระได้ไม่เกิน 1 ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น