รูป

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ข้อบังคับ หมวดที่ 3 การดำเนินกิจการของสมาคม

     ข้อ 13. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คนแต่ไม่เกิน 15 คน คณะกรรมการนี้ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกันเองเป็นนายกสมาคม 1 คน และอุปนายกสมาคม 3 คน ส่วนตำแหน่งกรรมการสมาคมในตำแหน่งอื่นๆ ให้นายกสมาคมเป็นผู้แต่งตั้งจากผู้ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ ของสมาคมตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งตำแหน่งกรรมการสมาคมมีตำแหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้
          13.1 นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจกรรมของสมาคม เป็นผู้แทนของสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทำหนาที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคม
          13.2 อุปนายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการของสมาคม ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกมอบหมายและทำหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทำหน้าที่แทนนายกสมาคมให้อุปนายกตามลำดับตำแหน่งเป็นผู้กระทำแทน
          13.3 เลขาธิการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคม เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคม และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสาคมตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขาธิการในการประชุมต่างๆของสมาคม
          13.4 เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของสมาคม เป็นผู้จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายบัญชีงบดุล และเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ
          13.5 ปฏิคม มีหน้าที่ให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆของสมาคม
          13.6 นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับการทะเบียนต่างๆของสาคม ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสาคมจากสมาชิก
          13.7 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิก และบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
          13.8 จัดหารายได้ มีหน้าที่ระดมทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจการขอสมาคม
          13.9 สวัสดิการสมาคม มีหน้าที่ให้การสนับสนุน การปฏิบัติงานต่างๆ และจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก ที่ไม่ขัดต่อข้อบังคับของสมาชิก
          13.10 วิชาการ มีหน้าที่ทำการวิจัยการศึกษา และสนับสนุนด้านการศึกษาของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
          13.11 กรรมการตำแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสมซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดให้มีขึ้น โดยมีจำนวนเมื่อรวมกับตำแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้ว จะต้องไม่เกินจำนวนที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้กำหนดตำแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง
     ข้อที่ 14. คณะกรรมการของสมาคม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เมื่อคณะกรรมการดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการให้คณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทำการส่งมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ
     ข้อที่ 15. ตำแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าว่างลงก่อนครบกำหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่ง แทนตำแหน่งที่ว่างลงนั้น และผู้ดำรงตำแหน่งแทนนี้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับระยะเวลาที่เหลือตามวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น
     ข้อที่ 16. กรรมการจะพ้นตำแหน่งซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้คือ
          16.1 ตาย
          16.2 ลาออก
          16.3 ขาดจากสมาชิกภาพ
          16.4 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออกจากตำแหน่ง
     ข้อที่ 17. กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหน้าคณะกรรมการและให้พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติให้ออก
     ข้อที่ 18. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
          18.1 มีอำนาจออกระเบียบต่างๆเพื่อให้สมาชิกปฏิบัติตาม โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้
          18.2 มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
          18.3 มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการได้ แต่คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
          18.4 มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมใหญ่วิสามัญ
          18.5 มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งอื่นๆที่ยังมิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
          18.6 มีอำนาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีอำนาจอื่นๆตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้ มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมดรวมทั้งการเงิน และทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
          18.7 มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญตามที่สมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภาใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
          18.8 มีหน้าที่จัดทำเอกสารต่างๆทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถให้สมาชิกตรวจสอบได้เมื่อสมาชิกร้องขอ
          18.9 จัดทำบันทึกการประชุมขงสมาคมเก็บไว้เป็นหลักฐานและให้สมาชิกรับทราบ
          18.10 มีหน้าที่อื่นๆตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้
     ข้อที่ 19. คณะกรรมการจะต้องจัดประชมกันอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม
     ข้อที่ 20. การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
     ข้อที่ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในการประชุมคราวนั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น