รูป

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ข้อบังคับ หมวดที่ 5 การเงินและทรัพย์สิน

     ข้อที่ 30. การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบขงคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถ้ามีให้ นำฝากไว้ในธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ในนามของสมาคม
     ข้อที่ 31. การลงนามในตั๋วแลกเงินหรือเช็ค ของสมาคมจะต้องมีรายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ทำการแทน ลงนามร่วมกับเหรัญญิกหรือเลขาธิการพร้อมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือว่าใช้การได้
     ข้อที่ 32. ให้นายกสมาคมมีอำนาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ในเวลา 1 วัน ถ้าเกินกว่าจำนวนนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากมติคณะกรรมการ
     ข้อที่ 33. ให้เหรัญญิกมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจำนวนนี้ จะต้องนำฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันที เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายกหรืออุปนายกสมาคมแล้วแต่กรณี
     ข้อที่ 34. เหรัญญิกจะต้องทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลให้ถูกต้องตามระเบียบ การรับหรือจ่ายเงินทุกครั้ง จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อขงนายกสมาคมหรือผู้ทำการแทน ร่วมกับเหรัญญิกหรือผู้ทำการแทนพร้อมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
     ข้อที่ 35. ผู้สอบบัญชีจะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
     ข้อที่ 36. ผู้ตรวจสบบัญชีมีอำนาจหน้าที่จะเรียกเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน จากคณะกรรมการ และสามารถเชิญคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินของสมาคมได้
     ข้อที่ 37. คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีเมื่อได้รับการร้องขอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น