รูป

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ข้อบังคับ หมวดที่ 4 การประชุมใหญ่

     ข้อที่ 22. การประชุมใหญ่ของสมาคมมี 2 ประเภท คือ
             22.1 การประชุมใหญ่สามัญ
             22.2 การประชุมใหญ่วิสามัญ
     ข้อที่ 23. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนของทุกๆปี
     ข้อที่ 24. การแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่ ให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบและการแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวันเวลา และสถานที่ให้ชัดเจนและจะต้องแจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน รวมทั้งต้องปิดประกาศแจ้งกกำหนดการประชุมใหญ่ไว้ ณ. สำนักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงกำหนดการประชุม
     ข้อที่ 25. การประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีขึ้นโดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้น หรือเกิดขึ้นด้วยการเข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกไม่น้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดให้มีขึ้น
     ข้อที่ 26. การประชุมใหญ่สามัญประจำปีจะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
             26.1 แถลงการณ์ดำเนินกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
             26.2 แถลงบัญชีรายรับ รายจ่ายและบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ
             26.3 เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อครบกำหนดวาระ
             26.4 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
             26.5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
     ข้อที่ 27. ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมแล้วมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้เรียกสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยถือจำนวนสมาชิกที่มาประชุมครั้งนี้ว่าครบองค์ประชุม แต่ต้องไม่เกิน 45 วันนับตั้งแต่วันนัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี
     ข้อที่ 28. การลงมติในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติเท่ากันให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
     ข้อที่ 29. ในการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ถ้านายกสมาคมฯ และอุปนายกของสมาคมฯ ไม่มาประชุมหรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมใหญ่ทำการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น