รูป

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ข้อบังคับ หมวดที่ 2 สมาชิก

     ข้อที่ 5. สมาชิกสมาคมมี 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์
             5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ ศิษย์เก่าของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
             5.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการะคุณหรือบุคคลผู้มีความรู้และปะสบการณ์ในด้านการศึกษาซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิก
             5.3 สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                          5.3.1 เคยศึกษาที่โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมอย่างน้อย 1 ภาคเรียน
                          5.3.2 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วหรือมิฉะนั้นต้องได้รับวามยินยอมจากผู้ปกครองก่อน
                          5.3.3 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย รักษาระเบียบวินัย
                          5.3.4 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
                          5.3.5 ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาใดๆ มาก่อนเว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดโดยประมาท
                          5.3.6 ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือเสพยาเสพติดให้โทษ
                          5.3.7 ไม่เคยถูกลบชื่อออกจากสมาคมหรือชมรมใดๆ เพราะเคยก่อเหตุเสื่อมเสียหรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงโดยการพิจารณาจากกรรมการในสมาคมหรือชมรมนั้นๆ
                          5.3.8 เป็นผู้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของสมาคมเป็นอย่างดี ไม่หวังหรือเรียกร้องผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ จากสมาคมนอกจากสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามข้อบังคับของสมาคม
     ข้อที่ 6. หลักฐานการสมัครเป็นสมาชิก
             6.1 สำเนาบัตรประจำประชาชน
             6.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
             6.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 บาน
     ข้อที่ 7. ค่าลงทะเบียนสมาชิกและค่าบำรุงสมาคม
 สมาชิกสามัญต้องชำระค่าลงทะเบียนสมาชิก จำนวน 20 บาท และค่าบำรุงสมาคมเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ จำนวน 200 บาท
     ข้อที่ 8. การสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและหลักฐานตามแบบของสมาคมโดยมีสมาคมรับรอง 1 คน และให้ติดประกาศชื่อผู้สมัครไว้ที่สำนักงานสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันเพื่อให้สมาชิกของสมาคมทราบถ้าไม่มีสมาชิกใดคัดค้านให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว
     ข้อที่ 9. เมื่อสมาคมอนุมัติการสมัครของสมาชิกแล้วให้ผู้สมัครชำระเงินค่าลงทะเบียนสมาชิกและค่าบำรุงสมาคม ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการ สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มนับตั้งแต่วันที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนสมาชิกและค่าบำรุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าผู้สมัครชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมภายในกำหนดเวลาถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก
     ข้อที่ 10. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมาศักดิ์ ให้เริ่มรับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับหนังสือตอบรับคำเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณามีมติให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ของสมาคม
     ข้อที่ 11. สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
             11.1 ตาย
             11.2 ลาออกโดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ติดค้างอยู่กับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
             11.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกข้อหนึ่งหรือทุกข้อ
             11.4 ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมหรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบช่อออกจากทะเบียน เพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
     ข้อที่ 12. สิทธิหน้าที่ของสมาชิก
             12.1 มีสิทธิใช้สถานที่ของสมาคมตามวัน เวลา ที่เปิดทำการของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
             12.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการสมาคม ต่อคณะกรรมการ
             12.3 มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
             12.4 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
             12.5 สมาชิกสามัญมีสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้ง หรือได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการของสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุม ได้คนละ 1 คะแนนเสียง
             12.6 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
             12.7 มีสิทธิเข้าชื่อกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดที่มีอยู่ขณะนั้นร้องขอต่อคณะกรรมการให้ดำเนินการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญได้
             12.8 มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อระเบียบและข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
             12.9 มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
             12.10 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและการดำเนินกิจการของสมาคม
             12.11 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดขึ้น
             12.12 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
             12.13 มีสิทธิประดับตราเครื่องหมายของสมาคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น